OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:
Aleksandra Kaj Make Up Artist z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Orzechowej 101/1, działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP 8992768411, nr REGON 361719183.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem usługi oraz w celu realizacji umowy lub wykonania usługi,
b) w pozostałych celach związanych z prowadzaną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży usług i marketingu bezpośredniego,
c) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy, wykonywania usługi oraz po zakończeniu trwania umowy lub wykonaniu usługi w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą danych będzie: firma księgowa współpracująca z Administratorem – wymieniona na stronie internetowej Administratora (www.aleksandrakaj.pl).
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.

Strony Internetowe